Študentski servis nove generacije

IZVLEČEK SPORAZUMA O SKUPNEM UPRAVLJANJU OSEBNIH PODATKOV

Ta izvleček je narejen na podlagi Sporazuma o skupnem upravljanju  osebnih podatkov, z dne 01.03.2020, sklenjenega med: Workforce d.o.o., Verovškova 55, 1000 Ljubljana in Heads Adriatic d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana ter Heads d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana. Izvleček obvešča posameznika o obdelavi osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skupnem upravljanju. V tem izvlečku se zagotavljajo ključne informacije o poteku te obdelave.

Pri obdelavi določenih baz podatkov med pogodbenimi strankami prihaja do skupnega upravljanja osebnih podatkov. Prav zaradi obdelovanja enakih baz osebnih podatkov, ki jim pogodbene stranke skupaj določajo namene obdelave in sredstva, so pogodbene stranke skupni upravljavci skladno s 26. členom UREDBE (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju GDPR).

Pogodbene stranke zagotavljajo, da bodo z osebnimi podatki v skupni obdelavi vselej ravnale skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, ki je vsakokrat v veljavi.

Pogodbene stranke so imenovale pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki jo posamezniki lahko kontaktirajo na: data-protection-officer@workforce.si

Pogodbene stranke v skupnem upravljanju obdelujejo osebne podatke za naslednje namene obdelave:

 • Prilagojeno komuniciranje s posamezniki glede zagotavljanja storitev preko SMS telefonskega klica in e-maila,

 • Tržno komuniciranje,

 • Prilagojeno tržno komuniciranje,

 • Izvajanje storitev posredovanja delavcev drugemu naročniku ter s tem povezanih aktivnosti (nudenje delovne sile in napotitev delavcev),

 • Iskanje in selekcija zaposlitvenega kadra,

 • Opravljanje storitev kadrovanja,

 • Omogočanje prijave v bazo kandidatov,

 • Omogočanje prijave na prosto delovno mesto in izvedba ustrezne dejavnosti za potrebe razpisanega delovnega mesta (vključno s posredovanjem podatkov delodajalcu in izpeljava morebitnega zaposlitvenega postopka,

 • Izdajanje napotnic,

 • Obveščanje po e-mailu o dohodkih, dohodnini in drugih posameznikovih podatkih povezanih z delom,

 • Omogočanje registracije in včlanitve v e-poslovalnico – elektronsko,

 • Omogočanje včlanitve osebno v poslovalnicah Mjob,

 • Komunikacija glede povpraševanj, pritožb ali drugih splošnih pomislekov,

 • Sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe,

 • Izvajanje statističnih analiz uporabe spletne strani,

 • Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam,

 • Uveljavljanje pravnih zahtevkov, zaščita naših pravic in reševanje sporov,

 • Zakonske obveznosti.

Pogodbene stranke obdelujejo naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • Identifikacijski podatki (ime, priimek, datum rojstva, EMŠO, spol, davčna številka, št. transakcijskega računa, pravno organizacijska oblika, naziv firme, ime zastopnika, matična številka kupca, šifra dejavnosti kupca),

 • Kontaktni podatki (naslov, telefonska številka, elektronski naslov),

 • Občutljivi osebni podatki (podatki o narodnem poreklu, članstvu v sindikatu, podatki iz kazenskih in drugih evidenc, podatki iz psiholoških testov, podatki iz življenjepisa, ki ga posreduje posameznik),

 • Podatki o komunikaciji (datum, ura in vsebina komunikacije),

 • Podatki v zvezi z zaposlitvijo (podjetje, kraj zaposlitve, delovno mesto, predhodne izkušnje)

 • Podatki o izobrazbi (stopnja izobrazbe, smer izobrazbe),

 • Podatki, ki jih pridobimo iz ZZZS in ZPIZ,

 • Podatki o šolanju (šola in letnik šolanja),

 • Potrdilo o statusu dijaka/študenta,

 • Podatki o profilu posameznika (delovno področje, območje dela, znanje tujih jezikov, mobilnost, znanje s področja informatike, podatki o drugih dodatnih znanjih in kvalifikacijah).

 • Podatki o poslovanju kupca (podatki o materialnem prometu, podatki o finančnem prometu, podatki o ponudbah, podatki o pogodbah, podatki o zaposlovanju).

Pogodbene stranke smejo v skupnem upravljanju obdelovati zgolj zgoraj navedene kategorije, obdelava pa je omejena na prav tako zgoraj opredeljene namene obdelave osebnih podatkov. Pogodbene stranke spoštujejo roke hrambe, ki so določeni v politikah zasebnosti pri posameznih namenih.

Prav tako so pogodbene stranke zavezane, da bodo ustrezne informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike zagotavljale v javno objavljenih politikah zasebnosti.

Pogodbene stranke so zavezane skrbeti za zakonito in pošteno obdelavo osebnih podatkov pri čemer odgovornost nosi tista pogodbena stranka, ki je osebne podatke zbrala.

Pogodbene stranke med seboj komunicirajo o morebitnih kršitvah oz. sumih kršitev obdelave osebnih podatkov.

Posamezniki smejo uveljavljati svoje pravice glede obdelave osebnih podatkov tako, da vložijo zahtevo preko kontaktne točke za reševanje zahtev posameznikov. Za kontaktno točko se določi naslednji e-naslov: data-protection-officer@workforce.si.

Pogodbene stranke za obdelavo osebnih podatkov lahko angažirajo pogodbene obdelovalce. Pogodbene stranke si med seboj razkrijejo pogodbene obdelovalce.

Ta izvleček je narejen na podlagi Sporazuma o skupnem upravljanju osebnih podatkov z dne 01.03.2020, sklenjenega med: Workforce d.o.o., Verovškova 55, 1000 Ljubljana in Heads Adriatic d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana ter Heads d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana. V kolikor bo prišlo do spremembe Sporazuma o skupnem upravljanju, bodo pogodbene stranke poskrbele tudi za spremembo izvlečka.